Záhumenky - Hladový, Hrachovec

 

Pravidla rybolovu pro vodní nádrže Hladový a Elitex horní MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ místní organizace TŘEBÍČ

Platnost: od 1. dubna 2016 do 31. prosince 2016

Vážení sportovní rybáři,

předkládáme Vám Pravidla rybolovu pro vodní nádrže Hladový a Hrachovec. Uvedené vodní nádrže se nacházejí v klidové oblasti města Třebíč a v dosahu MHD. Doufáme, že každý sportovní rybář, který sem zavítá, si s sebou odnese nejen krásný dojem z přírodní scenérie, ale i bohaté zážitky z rybolovu.

Přejeme vám hezké chvíle u vody.

Petrův zdar

 

I. Doba rybolovu

Denní doba rybolovu se v jednotlivých měsících stanoví takto:

V., VI., VII., VIII., IX. od 04.00 do 24.00 hodin (LČ)
IV., X. od 06.00 do 21.00 hodin (LČ)
XI., XII. od 06.00 do 18.00 hodin (ZČ)

Poznámka: LČ – letní čas, ZČ – zimní čas

řádná denní doba lovu = doba ohraničená hodinami od – do

II. Doby hájení

celoročně:

štika obecná, candát obecný, okoun říční.

III. Stanovené délky ryb, které je možno si přivlastnit

kapr obecný od 40 cm.

lín obecný od 25 cm.

Rybami vyjmenovanými pro tento revír jsou:

kapr obecný a lín obecný.

IV. Povolené způsoby rybolovu

  1. Lov kaprů a ostatních druhů nedravých ryb na položenou nebo plavanou na dva pruty, při lovu na položenou smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky.
  2. Lov dravých ryb je celoročně zakázán

V. Povinné vybavení

  1. Oprávněný k lovu musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu a členskou legitimaci, vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky) , míru pro zjištění délky ulovených ryb a vezírek, pokud chce uchovat ulovené ryby živé.

VI. Vnadění

K vnadění lze používat směsi běžných krmiv a mletých suchých moučných výrobků. Použité směsi nesmí obsahovat komponenty, které byly zasaženy plísní nebo jinak znehodnoceny! K vnadění je zakázáno používat směsi obsahující mlékárenské kaly, jakož i všechny chráněné živočichy.

VII. Povolenky

Povolenka bude vydána na rok 2014 se známkou na oba revíry po předložení platného Rybářského lístku a členského průkazu MO MRS Třebíč a roční členské povolenky na rok 2014. S jednou povolenkou lze lovit na obou revírech. Povolenka slouží současně jako „Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích“.

Ceník:

DRUH POVOLENKY PLATNOST ČLENOVÉ MO
Časová na 8 úlovků 1.4. – 31.12. 400,-

VIII. Evidence docházky a úlovků

Před započetím lovu je lovící povinen zapsat datum a revír. Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen změřit její délku a údaj ihned zapsat spolu s rodovým názvem do „Záznamu o úlovcích“. Ostatní ponechané ryby zapíše lovící před odchodem od vody. Váha ryb musí být zapsána do příští docházky k vodě.

Při neulovení nebo neponechání si žádné ryby je povinnost denní lov ukončit proškrtnutím celého řádku příslušného dne včetně kolonky kontrola před odchodem od vody! Všechny zápisy musí být prováděny čitelně a nesmazatelným způsobem (tedy ne např. inkoustem) ! Nelze v žádném případě zápisy v povolence měnit nebo opravovat !

IX. Stanovené maximální úlovky:

Povolený úlovek:

Za celou dobu platnosti povolenky

DRUH POVOLENY PLATNOST KAPR LÍN
Časová na 8 úlovků 1.4. – 31.12. 5 ks 3 ks

Denní úlovek je omezen na 2 ks kapra !!

Dále je možno si ponechat úlovky ostatních ryb (karas stříbřitý, plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, střevlička východní, hrouzek obecný) denní úlovek těchto ryb je omezen na 3 kg .

Ostatní ponechané ryby zapíše lovící před odchodem od vody. Váha ryb musí být zapsána do příští docházky k vodě. Při neulovení nebo neponechání si žádné ryby je povinnost denní lov ukončit proškrtnutím celého řádku příslušného dne včetně kolonky kontrola před odchodem od vody!

Všechny zápisy musí být prováděny čitelně a nesmazatelným způsobem (tedy ne např. inkoustem)! Nelze v žádném případě zápisy v povolence měnit nebo opravovat – chybný zápis se opraví přeškrtnutím a novým zápisem !

Lovící jsou povinni povolenku po skončení její platnosti vrátit nebo zaslat řádně vyplněnou do kanceláře MO MRS Třebíč do 14 dnů po skončení její platnosti! Nesplnění této povinnosti bude postihováno nevydáním povolenky v dalším období. Platnost docházkové povolenky končí dnem, kdy lovící ulovil stanovený počet ryb.

X. Chování u vody

Všichni lovící jsou povinni se chovat ohleduplně a udržovat v okolí vodních nádrží pořádek. Zjištěný nepořádek v blízkosti místa lovu je lovící povinen před zahájením rybolovu odstranit. Je zakázáno v okolí nádrže rozdělávat oheň, čistit, kuchat a porcovat ryby a jakýmkoliv způsobem poškozovat životní prostředí.

XI. Všeobecná ustanovení

  1. Povolenka neopravňuje k vjezdu motorovými vozidly k nádrži a do jejího blízkého okolí.
  2. Lovící jsou povinni respektovat bez náhrady možné omezení rybolovu z důvodů hospodářských nebo veterinárních (např. při výskytu nemocí ryb).
  3. Je zakázáno budování pevných přístřešků, výkopů a jiných úprav břehů a jakékoliv poškozování břehových porostů.
  4. Je zakázáno lovit ryby pod ledem.
  5. Je zakázáno používání jakýchkoliv (i sportovních) plavidel.
  6. Osoby jevící zjevné známky opilosti budou vykázány od vody.

XII. Ostraha vodních nádrží a kontrola lovících

Vodní nádrže Hladový a Elitex-horní jsou kontrolovány osobami vlastnícími Pověření MO MRS Třebíč ke kontrole rybářů.

Všichni lovící jsou povinni umožnit provádění kontroly, včetně kontroly úlovků v osobních věcech (osobní zavazadla, zavazadlový prostor a ostatní prostory osobního vozidla).

Zjištěné přestupky budou projednány Kárnou komisí MO MRS Třebíč a budou přísně postihovány! Zvláště velmi přísně bude postihováno nešetrné zacházení s ulovenými rybami! Při porušení tohoto Rybářského řádu může být uplatňována finanční pokuta od 100 Kč do 5000 Kč a nevydání povolenky, o výši pokuty a závažnosti porušení Ryb. řádu rozhodne Kárná komise MO MRS

Prohlášení lovícího

Prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil s tímto Rybářským řádem, souhlasím s pravidly v něm uvedenými a zavazuji se k jeho důslednému dodržování, což potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

Datum ………….. …………………………………..

Podpis ………………… . …………………………

PETRŮV ZDAR

 

 

 

Kontakty

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Třebíč

Adresa: Poušov 966, 674 01 Třebíč
IČO: 005 57 307

Telefon: 568 850 456
Email: info@rybaritrebic.cz

Prodejní místo povolenek:
Kancelář MRS, z. s., pobočný spolek Třebíč,
Poušov 966,
674 01 Třebíč